Agro Orbita®

AgroOrbita je računalniški program, ki je bil v celoti razvit v podjetju Epi Spektrum d.o.o. in je namenjen spremljanju in poročanju o pomembnih podatkih kmetijskega gospodarstva.

Zaradi sprememb zakonodaje program v določenih delih ni več ažuren zato smo začasno prenehali z njegovim razvojem.


Program je bil namenjen vsem:

  • živinorejcem,
  • poljedelcem,
  • sadjarjem,
  • vinogradnikom,
  • vsem, ki so kakorkoli vključeni v kmetijsko dejavnost.

Program omogoča učinkovito, kvalitetno in pregledno spremljanje podatkov o kmetiji, o delu na kmetiji in pripravo podatkov o opravljenem ali načrtovanem delu in storitvah v obliki, ki je primerna za poročanje pristojnim kmetijskim službam ali za pripravo evidenc za lastne potrebe. Agro Orbita omogoča za vsako kmetijo urejanje in vodenje evidence o posameznih vrstah živali, spremljanje finančnega poslovanja, evidenco o obdelovalnih površinah in evidenco podatkov o mehanizaciji. Program omogoča tudi načrtovanje in spremljnje najrazliičnejših opravil, ki so bila opravljena ali so načrtovana na kmetiji.

AgroOrbita je zasnovana tako, da bo prihranila čas, ki je sicer potreben za ročno spremljanje podatkov in pripravo ustreznih poročil in dokumentacije za poročanje in pridobivanje subvencij. To je posebej pomembno za vse kmetije, ki so pridobile sredstva iz Evopske unije, in morajo o porabi sredstev poročai.

AgroOrbita je preprosta za uporabo in jo uporabnik lahko hitro plilagodi svojim lastnim potrebam.