Varstvo okolja

Med osnovnimi dejavnostmi podjetja Epi Spektrum d.o.o. je tudi ugotavljanje dejanske obremenjenosti okolja in varstvo okolja pred prekomernim obremenjevanjem na nekaterih specifičnih področjih kot so kakovost zunanjega zraka in obremenjenost okolja hrupom. Na tem področju se podjetje samostojno ali v sodelovanju z drugimi izvajalci vključuje kot specializirani pripravljavec strokovnih podlag ali izvedbenih rešitev v najrazličnejših fazah posegov v prostor kot so:

-          napoved vplivov na okolje zaradi izvedbe različnih posegov v prostor: izdelava okoljskih poročil, izdelava poročil o vplivih na okolje za državne in občinske prostorske načrte, izdelava strokovnih ocen o vplivu izvedbe specifičnega posega na obremenitev okolja s hrupom na kakovost zraka,

-          ocena obstoječe obremenjenosti okolja: ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa ali zaradi obratovanja naprav in obratov na podlagi meritev ali na podlagi računskih metod, modeliranje kakovosti zunanjega zraka v okolici virov onesnaževanja, 

-          meritve v gradbeni akustiki: meritve zvočne izolirnosti medetažnih konstrukcij, meritve zvočne izolirnosti oken, meritve zvočne izolirnosti sten itd.,

-          načrtovanje omilitvenih ukrepov: izdelava operativnih programov varstva pred hrupom, načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa naprav in obratov, načrtovanje ukrepov za preprečevanje širjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje, nasipi), načrtovanje ukrepov za preprečevanje širjenja hrupa v varovane prostore (izdelava elaboratov pasivne protihrupne zaščite)

-          izdelava izvedbenih elaboratov pasivne protihrupne zaščite stavb z varovanimi prostori, kontrola kakovosti izvedenih del in izdelava elaboratov izvedenih del.

Za zagotavljanje kakovosti storitev je podjetje pridobilo pooblastila in akreditacijo vseh metod za ocenjevanje hrupa na podlagi meritev in modelnega izračuna.