Splošno o računskih metodah za ocenjevanje hrupa

Mejne vrednosti za obremenitev okolja s hrupom so določene glede na zdravstveno tveganje in motilni učinek, ki ga hrup povzroča pri ljudeh pri dolgotrajni izpostavljenosti, zato je v splošnem za zanesljivo oceno z meritvami  težko zagotoviti zadostno število podatkov. Obremenitev okolja s hrupom v enaki oddaljenosti od vira hrupa v različnih smereh širjenja je zaradi konfiguracije terena različna, na posameznem mestu ocenjevanja pa se spreminja tudi s časom. Tako se obremnitev s hrupom v okolici proizvodnega obrata spreminja v odvisnosti od intenzivnosti proizvodnje v dnevnem in letnem ciklusu, obremenitev v okolici ceste se spreminja v odvisnosti od vrste, števila in hitrosti vozil v dnevnem in letnem ciklusu, obremenitev v okolici železniške proge se spreminja v odvistosti od vrste, števila in hitrosti posameznih vrst tirnih vozil v dnevnem ciklusu. Pomembne so tudi druge lastnosti vira hrupa kot so pri cestah absorpcijske lastnosti in nagib vozišča, pri železnici vrste pragov, spojev med tiri, število kretnic itd. Obremenitev s hrupom v okolici vira hrupa je odvisna tudi od pogojev širjenja hrupa v okolje kot so topologija in pozidanost terena, absorpcijske lastnosti tal, meteorološke razmere itd. Vse navedene vplivne faktorje je možno dovolj natančno simulirati s t. im.  akustičnimi modeli in na njihovi osnovi z modelnim izračunom na podlagi oceniti obremenitev s hrupom na različnih mestih ocenjevanja. Takšen način ocenjevanja je zato na evropski in slovenski ravni predpisan kot obvezen, pri tem pa mora biti  natančnost modelnega izračuna v praksi praviloma preverjena tudi z ocenjevanjem na podlagi meritev.

Računski postopek ocenjevanja ne glede na vir hrupa poteka v naslednjih korakih:

  1. Izdelava akustičnega modela. V akustučni model so vključene vse obratovalne značilnosti vira hrupa, ki vplivajo na emisijo hrupa in vse lastnosti prostora, ki vplivajo na širjenje hrupa kot so topologija terena, pozidava, absorpcijske lastnosti terena itd.
  2. Računska ocena obremenitve s hrupom v okolici vira hrupa. Računska ocena je praviloma določena na dveh ravneh: a) kot vrednosti kazalcev hrupa na vseh fasadah stavb z varovanimi prostori in b) kot vrednosti kazalcev hrupa v prostorski mreži (praviloma 10 x 10 m2) v izbrani višini od tal. Na tej osnovi so v nadaljnjih fazah statistično ocenjeni število stavb in prebivacev v razredih obremenitve s hrupom, število preobremenjenih stavb in prebivalcev in površine preobremenjenih območij. 

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je na področju kartiranja hrupa med najbolj izkušenimi v Sloveniji, saj je med drugim izdelalo strateške karte hrupa za pomembne železnške proge v Sloveniji, strateške karte hrupa za velik del pomembnih cest v upravljanju Direkcije RS za cesta in DARS d.d.,  karte hrupa za vse glavne železniške proge v Sloveniji, karte hrupa za območje mesta Maribor, Škofja Loka in Ruše, številne karte hrupa industrijskih območij (Talum d.d., Treibacher Ruše d.o.o., MLM d.d., Agroruše d.o.o) in karte hrupa posameznih virov hrupa (distribucijski transformatorji v Sloveniji, čistilne naprave, plinski agregati,  .....).