Reference

  1. Talum d.d. DE za kontrolo kakovosti (1999-2015): kemijski laboratorij, kontrola proizvodnega procesa elektrolize, letna poročila ARSO o obremenjevanju okolja z odpadnimi vodami, z emisijami snovi v zrak, s hrupom.
  2. Veterinarska fakulteta / Nacionalni veterinarski inštitut (2002-2015): serološki laboratorij, inštitut za mikrobiologijo, inštitut za higieno živil, inštitut za varstvo perutnine, regionalne enote po Sloveniji (skupno 15 laboratorijev); izmenjava podatkov IS Orbita s podatki VURS, MKGP, IRSKGH...
  3. NLZOH, lokacija Novo mesto (nekdaj Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, 2003-2015): laboratorij za sanitarno kemijo, laboratorij za sanitarno mikrobiologijo, oddelek za higieno in epidemiologijo, oddelek za ekologijo (večlaboratorijsko delo – skupno 4 laboratoriji), poročanje ARSO o monitoringu odpadnih vod, o poročanje o monitoringu podzemnih in površinskih vod, poročanje MZ o monotoringu kopalnih vod.
  4. NLZOH, lokacija Ljubljana (nekdaj Inštitut za varovanje zdravja RS (2004-2013): laboratorij za sanitarno kemijo; sporočanje podatkov monitoringa kakovosti živil in kopalnih vod Ministrstvu za zdravje.
  5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za železnice (2004-2015):  informacijski sistem za upravlanje podatkov o ukrepih varstva okolja pred hrupom na slovenski železniški infrastrukturi.
  6. NLZOH, lokacija Celje (nekdaj Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 2005-2015): laboratorij za sanitarno kemijo, letna poročila ARSO o monitoringu odpadnih vod.
  7. NLZOH, lokacija Kranj (nekdaj Zavod za zdravstveno Kranj, 2008-2015): laboratorij za sanitarno kemijo, laboratorij za sanitarno mikrobiologijo, odd. za higieno in epidemiologijo, oddelek za ekologijo.
  8. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (2008-2015): laboratorij za analizo krme.
  9. JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. (2010-2015): Laboratorij centralne čistilne naprave.
  10. Cinkarna Celje d.d. (2010-2015): Služba za kakovost, služba za varstvo okolja.

Pri vseh navedenih uporabnikih Epi Spektrum d.o.o. zahotavlja redno vzdrževanje od vzpostavitve delovanja naprej.