Predpisi s področja varstva pred hrupom

Predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom v Republiki Sloveniji, so:

  • Zakon o varstvu okolja, Ur. list RS št. 39/06, 70/08. Zakon predstavlja splošen okvir za urejanje varstva okolja pred obremenjevanjem in določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, zbiranje in posredovanje informacij o stanju okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
  • Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Ur. list RS št. 121/04. Uredba prenaša na področju varstva pred hrupom v naš pravni red določila evropske direktive 2002/49/EC (Direktiva). Direktiva postavlja enotne kriterije za ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom (kazalci hrupa) in za določanje obremenitve okolja s hrupom s kartiranjem. Urejanje in ocenjevanje hrupa ima skladno z Direktivo tri osnovne cilje: a) pripravo podatkov o obremenjenosti prebivalcev in okolja s hrupom in njihovo posredovanje Komisiji, b) informiranje javnosti o obremenjenosti okolja s hrupom in c) pripravo operativnih programov varstva pred hrupom. Dostop do informacij v zvezi s hrupom mora biti v vseh fazah omogočen na državni in lokalni ravni, dodatna zahteva Direktive pa je, da mora ministrstvo, pristojno za okolje, o strateških kartah hrupa in operativnih programih varstva pred hrupom, ki izhajajo iz strateškega kartiranja, poročati tudi Komisiji Evropske Unije. Na enak način kot v Direktivi so v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju določene metode ocenjevanja hrupa v okolju, metode določanja izpostavljenosti hrupu s kartiranjem, zagotavljanje dostopa do informacij javnosti, priprava operativnega programa varstva pred hrupom na preobremenjenih in varovanih območjih in priprava programa ukrepov na degradiranih območjih. Obveza izdelave karte hrupa je določena v 6. členu Uredbe, zahteve pri njeni izdelavi v prilogi 4.
  • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. list RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10. Uredba določa v skladu z Direktivo in s Priporočilom Komisije 2003/613/ES v zvezi z navodili o revidiranih začasnih računskih metodah industrijskega hrupa, hrupa letališč, hrupa železniškega in cestnega prometa med drugim začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in prilagoditve, ki jih je treba upoštevati za izračun vrednosti kazalcev hrupa pri uporabi začasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa. Pomembno pri tem je, da so za ocenjevanje obremenitve s hrupom za namen kartiranja merodajne le računske metode. Kot metoda za ocenjevanje kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč zaradi cestnega prometa je privzeta smernica XPS 31-133 za ocenjevanje hrupa zaradi železniškega prometa nizozemska smernica RMR in za ocenjevanje hrupa industrijskih virov standard ISO 9613. Uredba predpisuje način določanja območij varstva pred hrupom, ki izhaja iz namenske rabe površin v veljavnih prostorskih dokumentih pristojne občine. Pomembno je dopolnilo Uredbe, Ur. list RS 34/08, ki omogoča ministru, pristojnemu za okolje, da v posebnih primerih a pobudo občine določi območja na obstoječih mirnih območjih poselitve v soglasju z Ministrstvom zagotovi ukrepe za njihovo zavarovanje. Za posamezna območja varstva pred hrupom so v Uredbi za posamezna obdobja dneva in za celodnevno obremenitev določene mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za različne vire hrupa.
  • Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. list RS št. 105/08. Pravilnik kot izvedbeni predpis obeh uredb določa metodologijo merjenja in ocenjevanja hrupa, vsebino poročila o ocenjevanju hrupa in obliko poročanja podatkov Ministrstvu. Pomembno pri tem je, da lahko ocenjevanje hrupa v okolju izvajajo le od ministrstva pooblaščeni izvajalci.
  • Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, Ur. list RS št. 14/99 in 110/02. Pravilnik določa zahteve za zvočno zaščito stavb, namenjenih za bivanje in delo ljudi ter mejne vrednosti kazalcev hrupa v bivalnih in delovnih prostorih. Pravilnik je pomemben pri načrtovanju protihrupnih ukrepov na območjih, kjer je okolje kljub ukrepom za zmanjšanje emisije hrupa na viru in ukrepom za preprečevanje širjenja hrupa v njihovo okolico preobremenjeno in so zato potrebni ukrepi za izboljšanje razmer v varovanih prostorih.