OrbitaEMIS

Zakonodaja nalaga zavezancem IPPC redno spremljanje in poročanje o vplivu njihove dejavnosti na okolje. Z  Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sta določena tako pogostost in obseg spremljanja vplivov na okolje (monitoring) kot tudi oblika poročanja pristojnim državnim organom. Za to pooblaščeni zavezanci IPPC lahko izvajajo meritve emisij in pripravljajo poročila sami, v večini primerov to pa zanje izvajajo pooblaščeni zunanji izvajalci. Tako zavezanci IPPC nimajo enotne evidence in pregleda nad svojimi viri emisij v okolje in njihovimi emisijami.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je razvilo dva modula informacijskega sistema Orbita, ki omogočata upravljanje s podatki o virih emisij, njihovih emisijah v količinskem, krajevnem, časovnem in prostorskem smislu. Podatki se lahko nanašajo na vse vrste emisij kot so emisije snovi v vode in zrak, emisjie elektromagnetnega sevanja in hrupa, količine in vrste odpadkov.

V modulu informacijskega sistema OrbitaEMIS so združeni vsi podatki o emisijskih objektih (viri, naprave, izpusti), njihove tehnološke, tehnične in obratovalne značilnosti in podatki o njihovih emisijah. Vsi emisijski objekti zavezanca so organizirani v drevesni strukturi (zavezanec -> vir -> naprava - > izpust). Za vsak emisijski objekt je možno spremljati njegove tehnološke, obratovalne in emisijske lastnosti. Možno je prilagodljivo izračunavanje emisij, uvoz podatkov iz preglednic ter izvoz v lastne ali vnaprej pripravljene oblike občasneha ali letnega poročanja (npr. obrazci MOP).

Enako pomemben kot količinski in časovni je tudi prostorski vidik obremenjevanja okolja. V modulu informacijskega sistema OrbitaGIS so viri emisij in podatki o njihovih emisijah prikazani na ustreznih prostorskih podlagah. V modul je vključen GIS pregledovalnik, ki omogoča prilagodljive barvne in simbolne nastavitve ter preproste prostorske analize podatkov. Ravno tako je možno aktivno prikazovanje podatkov modelnih izračunov o vplivu dejavnosti zavezanca IPPC na okolje.

Poročanje o emisijah predstavlja za zavezance in izvajalce monitoringa veliko dodatno obremenitev, pri kateri je zaradi prepisovanja podatkov velika tudi možnost napak. Pri zavezancih, ki so sami pooblaščeni za izvajanje meritev, in spremljajo meritve z informacijskim sistemom OrbitaLIMS, je možen uvoz podatkov monitoringa v obrazce ARSO za letna poročila. Zavezanci z zunanjimi izvajalci lahko podatke meritev v informacijski sistem uvozijo in nato upravljajo z njimi kot s podatki lastnega monitoringa. Ravno tako lahko tudi pooblaščeni izvajalci meritev z IS Orbita spremljajo svoje delo na tem področju in pripravljajo poročila za več zavezancev.

Informacijski sistem Orbita potrebuje za svoje delovanje podatkovni strežnik s prostorskimi podlagami, podatki o virih in emisijah ter delovne postaje za upravljanje in prikazovanje podatkov, pripravo izpisov, poročil ipd.

Viri emisije so v informacijskem sistemu razvrščeni v tipe, tem pa lahko pripišemo poljuben nabor lastnosti, ki jih želimo spremljati. Sistem zagotavlja sledljivost sprememb skozi leta oz. v različnih časovnih obdobjih. Na nivoju posamezne lastnosti (ali paketa lastnosti) je možno definirati poljubne izračune.

OrbitaEMIS deluje na istem jedru kot ostali moduli informacijskega sistema Orbita. Na ta način se OrbitaEMIS odlično dopolnjuje z laboraotrijskim informacijskim sistemom OrbitLIMS in z geografskim informacijskim sistemom OrbitaGIS.