Splošno o ocenjevanju hrupa z meritvami

Celotna obremenitev okolja s hrupom na mestu ocenjevanja je v splošnem posledica emisije različnih virov hrupa. Tako je v večjih naseljih običajno prevladujoč vir hrupa cestni ali železniški promet, k celotni obremenitvi pa lahko prispevajo tudi bližnje naprave ali obrati,  gostinska dejavnost ipd., v manjših podeželskih naseljih pa obrtna, kmetijska dejavnost itd. Najprimetnejši način za oceno celotne obremenitve okolja s hrupom so praviloma meritve hrupa z ustrezno merilno opremo, pri tem pa je treba na ustrezen način upoštevati tudi hrup naravnega ozadja. Neposredne meritve so tudi najboljši način za določitev zvočne moči obratujočih virov hrupa na terenu in v posebnih primerih za preveritev pravilnosti uporabjenih računskih metod ocenjevanja.

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri ocenjevanju obremenitve okolja s hrupom na podlagi meritev, so določene s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitiringu hrupa za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje. Mesto ocenjevanja je ne glede na vir hrupa v splošnem pred stavbami z varovanimi prostori (stanovanjske stavbe, stavbe za zdravstveno dejavnost, stavbe za vzgojo in izobraževanje...). Kadar je prispevek prevladujočega vira hrupa na mestu ocenjevanja s časom spreminja (ceste, železnice), so potrebne dolgotrajne meritve, kadar je prispevek stalen (transformatorji, čistilne naprave...), zadoščajo kratkotrajne meritve.


V prvem primeru potekajo meritve praviloma 24 ur, v drugem primeru zadoščajo meritve v trajanju 5-10 mint. Celotna obremenitev okolja s hrupom pri dolgotrajnih meritvah je ocenjena neposredno iz rezultatov meritev (praviloma na osnovi urnih ekvivalentnih ravbi hrupa v različnih obdobjih dneva), pri kratkotrajnih meritvah je prispevek prevladujočega vira hrupa ocenjen na osnovi meritev in obratovalnih značilnosti vira hrupa. Kratkotrajne meritve zadoščajo tudi, kadar z meritvami določamo zvočno moč vira hrupa na terenu in se njegova moč s časom ne spreminja (ventilatorji, kompresorji, prezračevalne naprave, transformatorji...).