Izjava o kakovosti

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. in vsi njegovi zaposleni so zavezani k zagotavljanju takšne kakovosti storitev, ki dosegajo ali presegajo pričakovanja njegovih odjemalcev

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. se od svoje ustanovitve v letu 1998 ukvarja z meritvami in ocenjevanjem obremenjenosti okolja s hrupom, z meritvami v gradbeni akustiki ter z računskim ocenjevanjem hrupa in načrtovanjem protihrupnih ukrepov. Odjemalci podjetja so fizične in pravne osebe v Sloveniji, za katere podjetje izdeluje strokovne ocene in elaborate ter nudi svetovanja s področja varstva pred hrupom. Druga pomembna dejavnost podjetja je načrtovanje, uvajanje in vzdrževanje laboratorijskih informacijskih sistemov v preskusnih laboratorijih na različnih področjih.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. si je vedno prizadevalo za kvaliteto svojih storitev. Osnovni dokument, v katerem so formalno in vsebinsko opredeljena izhodišča in pravila ravnanja za zagotavljanje kakovosti storitev podjetja, je Poslovnik kakovosti. S Poslovnikom kakovosti in njegovimi podrejenimi dokumenti so seznanjeni vsi redno ali za določen čas zaposleni delavci podjetja.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je kot temeljno vodilo za zagotavljanje kakovosti privzelo standard SIST ISO 17025:2005 in zahteve standarda v celoti vključilo v svoj sistem vodenja. Podjetje sistem vodenja redno primerja in usklajuje z zahtevami tega standarda. Primerjavo pri vsakodnevnem delu in v okviru rednih notranjih presoj izvaja skupina, zadolžena za spremljanje kakovosti. Rezultati sprotnih kontrol, notranjih presoj in vodstvenih pregledov predstavljajo izhodišče za stalne izboljšave sistema vodenja in kvalitete storitev.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. načrtuje in izvaja ocenjevanje hrupa na podlagi meritev in na podlagi računskih metod glede na specifičnost zahtev odjemalcev in v skladu z zahtevami standardov SIST, ISO, IEC, EN in drugih. Za večino uporabljenih metod je podjetje pridobilo akreditacijo Slovenske Akreditacije in pooblastila pristojnih državnih organov. Vse merilne in računske postopke in ocenjevanja izvajajo ustrezno izobraženi in zato usposobljeni delavci podjetja. Zagotavljanje kakovosti rezultatov ocenjevanja vključuje dokumentirano izvajanje vseh postopkov v zvezi s posameznim naročilom od zahteve odjemalca do izdelave končnega poročila.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. izjavlja, da je njegov sistem vodenja skladen z zahtevami standarda SIST ISO 17025:2005. Vsak odjemalec, ki želi preveriti skladnost sistema vodenja s tem standardom, lahko ob obisku podjetja Epi Spektrum d.o.o. dobi na vpogled in v preveritev ustrezne dokumente sistema vodenja. Odjemalec se lahko dogovori za obisk ali dodatne informacije pri vodji kakovosti Radu Marholdu, dipl. inž. fiz. (rado.marhold@epi-spektrum.si).

 

Maribor, februar 2014      

Direktor:
Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz.